กรมพัฒน์ฯ อบรมนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และพนักงานทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ เสริมองค์ความรู้ระงับข้อพิพาทกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
Main

กรมพัฒน์ฯ อบรมนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และพนักงานทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ เสริมองค์ความรู้ระงับข้อพิพาทกระบวนการอนุญาโตตุลาการ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดสัมมนา “ธุรกิจการค้ากับการระงับข้อพิพาททางเลือก” ให้นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท เจ้าพนักงานทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ (Call Center) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เสริมความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ และการประนอมข้อพิพาท ลดปัญหาความขัดแย้ง สร้างความสมานฉันท์ขึ้นในสังคม นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ยุคสมัยที่โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ต้องปรับตัวให้เท่าทันต่อสภาวการณ์ของโลกในปัจจุบัน อีกทั้งยังต้องอาศัย ‘ความแม่นยำ และความรวดเร็ว’ ในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาต่างๆ อยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะในส่วนของภาคเอกชนผู้ประกอบธุรกิจซึ่งอาจต้องพบเจอกับปัญหาความขัดแย้งในหลายแง่มุม ซึ่งความขัดแย้งเช่นว่านี้อาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น ข้อพิพาทอันเกิดจากข้อสัญญาทางธุรกิจ การบริหารกระบวนการยุติธรรมของรัฐสมัยใหม่ให้มีประสิทธิภาพ รัฐจึงต้องพยายามแสวงหาเครื่องมือและกลไกขึ้นมาเพื่อระงับข้อพิพาทให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมในปัจจุบันที่ต้องการความรวดเร็วและเป็นธรรม บรรลุวัตถุประสงค์ในอันที่จะคุ้มครองสังคมให้มีความสงบ กระบวนการยุติธรรมในปัจจุบันจึงมีวิธีการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอื่นๆ นอกจากวิธีการทางศาล (Outside of the courtroom) โดยเรียกว่า วิธีการระงับข้อพิพาททางเลือก (Alternative Dispute Resolution : ADR) ซึ่งโดยหลักๆ จะแบ่งได้ 4 วิธี คือ การเจรจา (negotiation)…
Read More

“อุ๊งอิ๊ง”นำเพื่อไทยมาเหนือ เปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เชียงราย ทวงเก้าอี้ยกจังหวัด

“อุ๊งอิ๊ง”นำเพื่อไทยมาเหนือ เปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เชียงราย ทวงเก้าอี้ยกจังหวัด

เชียงราย – 10 สิงหาฯ นัดขึ้นเวทีเชียงใหม่..“อุ๊งอิ๊ง-แพ…

เทศบาล-สมาคม-หอการค้าชง “หาดใหญ่ ไชน่าทาวน์” ให้คณะกรรมการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจ หอการค้าไทย

เทศบาล-สมาคม-หอการค้าชง “หาดใหญ่ ไชน่าทาวน์” ให้คณะกรรมการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจ หอการค้าไทย

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ – เทศบาลนครหาดใหญ่ร่วมกับสมาคมจีน เอกช…

รฟท.-กอ.รมน.ถกคุมเข้มเดินรถไฟชายแดนใต้หลังเหตุลอบยิง

รฟท.-กอ.รมน.ถกคุมเข้มเดินรถไฟชายแดนใต้หลังเหตุลอบยิง

ศูนย์ข่าวภาคใต้ – รองแม่ทัพภาคที่ 4 เยี่ยมพบปะให้กำลังใ…