คลัง เล็งเก็บภาษีสรรพสามิตความเค็ม
Main

คลัง เล็งเก็บภาษีสรรพสามิตความเค็ม

คลัง เล็งเก็บภาษีโซเดียม สั่งสรรพสามิตศึกษาแนวทางจัดเก็บ หวัลดความเค็มดูแลสุขภาพประชาชน…
Read More

อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ

อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ

ระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2565 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู…

กรมอนามัย ร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายประเทศ ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมประชุมภาคีการขับเคลื่อนก…