ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำปี 2565
Main

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำปี 2565

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จัดให้มีการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำปี 2565 วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ได้จัดให้มีการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำปี 2565 เนื่องด้วยโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ได้ตระหนักถึงคุณภาพของนักเรียน และการดูแลป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ จึงได้จัดให้การบริการฉีดวัคซีนป้องกันดังกล่าว โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลแมคคอร์มิค ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่รวม 4 สายพันธุ์ ตามที่องค์การอนามัยโลก (WHO) แนะนำฉีดรวมอยู่ในเข็มเดียว ณ ห้องพยาบาลโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ทั้งนี้การเข้ารับการฉีดวัคซีนเป็นไปด้วยความสมัครใจของนักเรียนและผู้ปกครอง
Source…
Read More

อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ

อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ

ระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2565 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู…

กรมอนามัย ร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายประเทศ ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมประชุมภาคีการขับเคลื่อนก…