“สูงวัยหัวใจยังเวิร์ก” ส่งเสริมทักษะทางดิจิทัลให้ผู้สูงวัย
Main

“สูงวัยหัวใจยังเวิร์ก” ส่งเสริมทักษะทางดิจิทัลให้ผู้สูงวัย

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สนับสนุนภาคีเครือข่ายโครงการ “ สูงวัยหัวใจยังเวิร์ก ” เพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ส่งเสริมทักษะการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สร้างสรรค์และผลิตชิ้นงานที่สามารถนำไปใช้เป็นต้นแบบในการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุให้มีโอกาสในการสร้างอาชีพ และเป็นช่องทางในการสร้างพฤติกรรมเชิงบวกให้กับประชาชนทั่วไป ได้เข้าใจสภาพของสังคมผู้สูงวัยในมิติด้านคุณค่าส่วนบุคคลและเชิงเศรษฐกิจของสังคม ภายในงานจัดเสวนา “ ผู้สูงวัยใช้สื่อออนไลน์อย่างไรให้เวิร์ก ” โดยมี ดร. ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นประธาน พร้อม Influencer สูงวัย จากโลกโซเชียล ได้แก่ ณัฐรดา สุขสุธรรมวงศ์, ทพ.สมชัย สุขสุธรรมวงศ์, ชุติมา แสนนนท์, กาญจนา สร้อยสิงห์, สุเทพ ประยูรพิทักษ์ ฯลฯ พร้อมเวิร์กชอปพัฒนาทักษะและเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ในการสร้างแนวทางการใช้เทคโนโลยีทางดิจิทัล ณ แลนด์แล็บ ศูนย์การเรียนรู้ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ดร.ธนกร ศรีสุขใส กล่าวว่า สังคมไทยกำลังเปลี่ยนผ่านเป็นสังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์ และพบว่า ผู้ที่มีช่วงวัย 60-70 ปี และผู้จะก้าวสู่วัยผู้สูงอายุ ช่วงวัย 50-59 ปี…
Read More

อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ

อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ

ระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2565 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู…

กรมอนามัย ร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายประเทศ ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมประชุมภาคีการขับเคลื่อนก…