อบรมพัฒนาศักยภาพคกก.และสมาชิกฯ รุ่นที่ 1
Main

อบรมพัฒนาศักยภาพคกก.และสมาชิกฯ รุ่นที่ 1

กาชาดเชียงราย จัดอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและสมาชิกฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 21 ก.ค. 65 เวลา 08.30 น. เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย โดยนางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ดำเนินโครงการ “พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการ สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอ รุ่นที่ 1” เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด กิ่งกาชาดอำเภอ ให้มีความรู้ เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ ของตนเองในการปฏิบัติงาน ตามพันธกิจของสภากาชาดไทย และรายงานผลการดำเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติงานร่วมกัน โดยในรุ่นที่ 1 ประกอบด้วย เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย กิ่งกาชาดอำเภอแม่สาย แม่ฟ้าหลวง แม่จัน เชียงของ เชียงแสน และอำเภอเวียงแก่น ณ ศิลามณี รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.แม่สาย จ.เชียงราย
Source…
Read More

อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ

อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ

ระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2565 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู…

กรมอนามัย ร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายประเทศ ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมประชุมภาคีการขับเคลื่อนก…