อ.สูงเม่น ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค
Main

อ.สูงเม่น ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค

อ.สูงเม่น ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP ในพื้นที่ตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น………เมื่อบ่ายนพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จ แะร่ นางผุสดีเลขานุการศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(ศจพ.อ.) พร้อมด้วยนางสาวจีรนันท์ กำยาน เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภคที่ได้รับมอบจากคณะสงฆ์ในพื้นที่อำเภอสูงเม่น ตามโครงการการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”รวมพลังคนแพร่แก้จน” ส่งมอบให้แก่ครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP และมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ในนาม “สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสูงเม่น” จำนวน 6 ราย ดังนี้ นายไข่ โชคลาภ บ้านเลขที่ 208 หมู่ 7 ตำบลสูงเม่น2.นางสาวเพ็ญศรี ข้ามเขา หมู่ที่ 1 ตำบลสูงเม่น3.ผู้ด้อยโอกาส หมู่ที่ 4 ตำบลสูงเม่น4.นายสมชาย คืบยาว บ้านเลขที่ 93/1 หมู่ 6 ตำบลสูงเม่น5.นายจรูญ สกุลภูวดล บ้านเลขที่ 105 […]
Source…
Read More

อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ

อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ

ระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2565 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู…

กรมอนามัย ร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายประเทศ ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมประชุมภาคีการขับเคลื่อนก…