เปิดโครงการจิตอาสาพัฒนา
Main

เปิดโครงการจิตอาสาพัฒนา

เปิดโครงการจิตอาสาพัฒนาโคก หนอง นา โมเดล เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 นางสาวพัทธนันท์ พิทาคำ นายอำเภอแม่แจ่ม เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนาโคก หนอง นา โมเดล ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการตามแนวพระราชดำริ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี จิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จาก กองร้อย อส.แม่แจ่มที่ 7 นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 และโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูลจ ได้มีการปรับปรุงสถานที่ ขุดลอกคลองใส้ไก่ จัดการระบบน้ำ ในการเตรียมปลูกสมุนไพร เพื่อใช้ในทางการแพทย์ ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการตามแนวพระราชดำริ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
Source…
Read More

อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ

อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ

ระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2565 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู…

กรมอนามัย ร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายประเทศ ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมประชุมภาคีการขับเคลื่อนก…